Обяви и съобщения

назад

Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ – гр. Пазарджик , ДСП – гр. Пазарджик, ДСП – с. Черногорово, ДСП – с. Огняново, ДСП – с. Црънча

1835

На основание чл.46, ал.1, т.1 във връзка с ал.4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и на кметовете на кметства

О Б Я В Я В А      

Продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик , ДЦДУ – гр. Пазарджик , ДСП – гр. Пазарджик, ДСП – с. Черногорово, ДСП – с. Огняново, ДСП – с. Црънча. Списък на обявеният за продажба амбалаж, местонахождението и единичната цена е поставен на входа на административната сграда на Общината.

Заплащането на амбалажа от детските градини в гр.Пазарджик дасе извършва по банков път по сметките на детските заведения; стойността на амбалажа от ДЦДУ и ДСП да се внася па сметката на БМ ОСДУ, а стойността на амбалажа на детските заведения по селата да се внася в сметката на община Пазарджик BG86UBBS80028432441510 ,код 44 40 00 банка ОББ АД гр.Пазарджик.

Продажбата се извършва от материално-отговорните лица всеки работен ден от 9.00 до 14.00 часа до изчерпване на свободните количества, считано от 02.12.2013год. до 15.05.2014 год. и се извършва по реда на явилите се купувачи.