Обяви и съобщения

назад

Обява относно продажба на движими вещи – частна общинска собственост

2568

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА

Продажба на движими вещи – частна общинска собственост по Приложение № 1.

Начална и крайна дата на продажбата - от 05.11.2012 г. до 09.11.2012 г. включително във времето от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,00 ч.

         Продажбата ще се извърши в сградата на Община Пазарджик, бул. «България» № 2, при Елисавета Аргирова – счетоводител в дирекция ФСДУС, етаж 4, стая 408, по реда на явилите се купувачи.

Цената на обявените за продажба движими вещи се внася по IBAN сметка BG 86 UBBS 80028432441510, код за вид плащане 444000, ОББ АД, клон Пазарджик.

Обявените за продажба движими вещи по Приложение № 1 се намират в сградата на ОУ „Христо Смирненски” – гр. Пазарджик. Оглед на същите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време на училището след предварителна заявка на тел. 0885671018 – Ирина Урдева, Димитрия Маринова – служителки в ОУ „Хр. Смирненски” – гр. Пазарджик.

                       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСЪК НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА

 

1. Дизелов агрегат АД 16, мощност 16 KW – 1 /един/ брой – продажна цена с ДДС за един брой: 590,40 лв. /петстотин и деветдесет лева и четиридесет стотинки/.

2. Бор апарат – 1 /един/ брой – продажна цена с ДДС за един брой: 90,00 лв. /деветдесет лева/.

3. Комбинирана дърводелска машина – 1 /един/ брой – продажна цена с ДДС за един брой: 504,00 лв. /петстотин и четири лева/.

4. Струг дърводелски комплектован – 1 /един/ брой – продажна цена с ДДС за един брой: 84,00 лв. /осемдесет и четири лева/.

5. Струг дърводелски разкомплектован без ел. двигател – 1 /един/ брой – продажна цена с ДДС за един брой: 84,00 лв. /осемдесет и четири лева/.

6. Шлайф дърводелски – 1 /един/ брой – продажна цена с ДДС за един брой: 30,00 лв. /тридесет лева/.