Обяви и съобщения

назад

Обява относно продажба на движими вещи-частна общинска собственост

2221

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА

 

Продажба на движими вещи-частна общинска собственост, а именно:

 

               1.1 Помпа 25Е20М-7,5 kw  - 1бр – 200лв за 1 брой

               1.2 Вентилатор промишлен – 2бр – 20лв за 1 брой

               1.3 Водна помпа 12 Е 20      -  1бр – 70лв за 1 брой

               1.4 Водомер студена вода    - 1бр – 60лв за 1 брой

               1.5 Водомер топла вода       -  1бр – 80лв за 1 брой

               1.6 Ел.двигател МО 112      -   1бр – 40лв за 1 брой

               1.7 Помпа 25ЕДВ7,5/3000    -  1бр -200лв за 1 брой

               1.8 Шкаф гардероб четирикрилен 20бр – 20лв за 1 брой

     

В обявените начални цени е включен ДДС.


Начална и крайна дата на продажбата - от 08.00ч. на 15.07.2013г. до 19.07.2013 г.

Продажбата ще се извърши при Петрунка Груева Христова – старши специалист отчетник в БМ”СУОПКД” – ул. ”Градски пазар№16 ,по реда на явилите се купувачи.

Цената на продадените вещи се внася в касата на БМ”СУОПКД” – Община Пазарджик, ул.”Градски пазар” №16.

Движимите вещи се намират  в обект Минерална баня и се предават на купувача от Елена Симеонова Харизанова – „Изпълнител-домакин” при БМ”СУОПКД”, след представяне на оригинал на платежния документ.