Обяви и съобщения

назад

Обява относно прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Пазарджик

1623

ОБЯВА

 за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Пазарджик по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020