Обяви и съобщения

назад

Обява относно оповестяване Решение № 879/13.05.2022 г. на Кмета на Общината за откриване на процедура за провеждане на ограничен конкурс

176

ОБЯВА

 

На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, приета с ПМС №121/29.06.2018 г.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК оповестява Решение № 879/13.05.2022 г. на Кмета на Общината за откриване на процедура за провеждане на ограничен конкурс за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка до 20% от капитала на „Тролейбусен транспорт - Пазарджик" АД, ЕИК: 201552200, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев" № 5, а именно до 955 748 (деветстотин петдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и осем) броя обикновени поименни акции, всяка с номинал от 1 (един) лев, в което дружество Община Пазарджик има 50% акционерно участие.

Решението може да се изтегли от ТУК: