Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от АПК уведомява лицето: НАДКА СТОИЛОВА АСЕНОВА

149

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: НАДКА СТОИЛОВА АСЕНОВА,

                                          УЛ. “МАНУШ ВОЙВОДА” №43

                                          ГР. АСЕНОВГРАД     

                                         

                                        

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик са подадени заявления от Йордан Илиев Йорданов, роден на 22.07.1982 г., постоянен адрес: с. Черногорово, ул. “Шестдесет и шеста” №16 за припознаване на децата й: Гюргена Надкова Асенова, родена на 18.12.2014 г. в град Пазарджик и Стоилка Надкова Асенова, родена на 19.11.2013 г. в град Пазарджик.

          Лицето НАДКА СТОИЛОВА АСЕНОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Йордан Илиев Йорданов  е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Гюргена Йорданова Йорданова и Стоилка Йорданова Йорданова.