Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето: СЕБАА СЕИДЖАН КЯЗИМ

70

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: СЕБАА СЕИДЖАН КЯЗИМ,

                                          УЛ. “ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА” №5

                                          С. КОВАЧЕВО, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

                                                                                

 

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадена декларация от Йосиф Атанасов Атанасов, роден на 04.06.1998 г., постоянен адрес: гр. Пазарджик,  за припознаване на децата й: Гюнай Себаа Кязим, роден на 18.10.2018 г. в град Пазарджик и Мехмед Себаа Кязим, роден на 24.01.2021 г. в град Пазарджик.

        Лицето СЕБАА СЕИДЖАН КЯЗИМ следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че  Йосиф Атанасов Атанасов е баща на горепосочените деца и същите ще носят имена Гюнай Йосифов Атанасов и Мехмет Йосифов Атанасов.