Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицето: ГАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА, УЛ. "ТРИДЕСЕТ И СЕДМА" №6, С. МЕНЕНКЬОВО, ОБЩИНА БЕЛОВО

567

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: ГАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА,

                                          УЛ. “ТРИДЕСЕТ И СЕДМА” №6

                                          С. МЕНЕНКЬОВО, ОБЩИНА БЕЛОВО

                                         

                                        Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление от Заприн Тошков Калов, роден на 16.09.1991 г., постоянен адрес: гр. Септември, община Септември, за припознаване на детето и: Рая Ганкова Иванова, родена на 20.06.2021 г. в град Пазарджик.

          Лицето ГАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Заприн Тошков Калов е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имена Рая Запринова Калова.

26.04.2023 г.

гр. Пазарджик