Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Стефан Христов Вачев

138

Уведомление до Стефан Христов Вачев за заличаване на адресна регистрация

 

Публикувано на: 25 май 2021 г.
Валидно до:        14 юни 2021 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Стефан Христов Вачев, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №881/13.05.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посоченото лице в град Пазарджик на ул. “Димитър Греков” №12, ет. 1, ап. 1.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №881/13.05.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.