Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Олга Горанова Серафимкова и Горанка Веселинова Костадинова

146

Уведомление до Олга Горанова Серафимкова и Горанка Веселинова Костадинова за заличаване на адресни регистрации

 

Публикувано на:  27 февруари 2023 г.
Валидно до:          20 март 2023 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Олга Горанова Серафимкова и Горанка Веселинова Костадинова, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №408/23.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в с. Мало Конаре, общ. Пазарджик на ул. „Петдесет и четвърта“ №2.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №408/23.02.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.