Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Георги Атанасов Пашалиев

65

Уведомление до Георги Атанасов Пашалиев за заличаване на адресна  регистрация

 

Публикувано на:  16 октомври 2020 г.
Валидно до:          05 ноември 2020 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Георги Атанасов Пашалиев, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №2005/09.10.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посоченото лице в град Пазарджик на ул. “Граф Игнатиев” №30, ет. 4.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №2005/09.10.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.