Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Дечо Лидиев Златков

77

Уведомление до Дечо Лидиев Златков за заличаване на адресна  регистрация


Публикувано на:  08 май 2020 г.
Валидно до:          29 май 2020 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Дечо Лидиев Златков, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №619/23.03.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посоченото лице в град Пазарджик, на ул. “Дунав” №11, ет. 5, ап. 14.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №619/23.03.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.