Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Борис Драгиев Василев, Роза Райкова Андонова, Владимир Борисов Василев и Мелиса Борисова Василева

68

Уведомление до Борис Драгиев Василев, Роза Райкова Андонова, Владимир Борисов Василев и Мелиса Борисова Василева за заличаване на адресни  регистрации


Публикувано на:  08 май 2020 г.
Валидно до:          29 май 2020 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Борис Драгиев Василев, Роза Райкова Андонова, Владимир Борисов Василев и  Мелиса Борисова Василева, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №579/16.03.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации на посочените лица по постоянен/настоящ адрес в град Пазарджик, на ул. “Батак” №27.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №579/16.03.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.