Обяви и съобщения

назад

Община Пазарджик, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Димитър Стефанов Ковачев

118

Уведомление до Димитър Стефанов Ковачев за заличаване на адресна  регистрация

Публикувано на: 02 април 2024 г.
Валидно до:         19 април 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Димитър Стефанов Ковачев, че във връзка с чл.99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №595/29.03.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по постоянен и настоящ адрес в с. Црънча, общ. Пазарджик на ул. „Четиридесет и втора“ №8.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №595/29.03.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.