Обяви и съобщения

назад

Концесия за услуга - с.Овчеполци

456

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

            Във връзка с Решение № 1861/01.08.2018 г. на кмета на община Пазарджик и одобрение от Общински съвет – Пазарджик с Решение № 114/31.07.2018 г. за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53285.63.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-121/30.06.2017г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ: 17 436 кв. м., адрес на поземления имот: с. Овчеполци, общ. Пазарджик, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем, се обявява, че:

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на концесия подават лично или чрез упълномощен представител или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, офертите си на адрес: 4400, гр. Пазарджик, бул. България" № 2, Община Пазарджик, Център за информация и услуги на гражданите”, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч., като крайния срок за получаване на заявления и оферти е 05.09.2018 г. включително.

             

            За допълнителна информация и разяснения - тел. 034/402-262; 034/402-266;

 

Документацията за концесията и приложенията към нея могат да бъдат изтеглени в pdf и word формат.


Файлове:

K_17436.rar K_17436.rar