Обяви и съобщения

назад

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ «УСЛУГИ В ДОМА» ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001—2.103 «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА- КОМПОНЕНТ -4»

107

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ «УСЛУГИ В ДОМА» ПО ПРОЦЕДУРА  BG05M9OP001—2.103 «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА- КОМПОНЕНТ -4»

 

В началото на 2020 г.  Община Пазарджик стартира проект «Услуги в дома» по процедура  BG05M9OP001-2.040-0037-С01 „Патронажна грижа – компонент 2”, финансиран от Европейския социален фонд, за срок до края на 2020г. Проектът беше удължен за още шест месеца с допълнително споразумение BG05M9OP001—2.103-0096, считано от 02.01.2021 г. до 02.07.2021 г. по процедура BG05M9OP001—2.103 „Патронажна грижа - компонент 4”.

Потребители на социалната услуга са хора с увреждания и възрастни хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване. Капацитета е  213 потребители. Лицата включени в проекта могат да получават мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултирани в зависимост от потребностите, видно от направените социални оценки. Услугата се предоставя до 2 часа на ден, без празнични и почивни дни.

За предоставяне на мобилните интегрирани здравно-социални услуги бяха назначени 39 домашни помощници, 2 медицински сестри, 2 психолози и 2 социални работници. Финансирането на Патронажна грижа- компонент 4 е от Европейския социален фонд.

 

От ръководството на проекта