Обяви и съобщения

назад

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ”ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК” - ПОЗИЦИЯ ”ПЕДАГОГ” И ПОЗИЦИЯ ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ”

249

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

       Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. удължава срока за приема на документи от потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” в Център за социално включване и развитие (позиция ”ПЕДАГОГ” за максимум до 230 ч. годишно и позиция ”МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ” за максимум до 240 ч. годишно, отработени през летния период) до 17.00 ч. на 13.07.2018 г. (петък) включително.

  Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие”

 Услугата ще се предоставя за период от 1 месец (месец август) в рамките на лятната ваканция. Две групи по 15 деца ще имат занимания 5 пъти седмично. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения, преди да постъпят в училище.

  Кметът на община Пазарджик сключва договори с класираните кандидати с продължителност от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г.