Новини

назад

ЗАПОВЕД - снегопочистване № 2692/12.12.2022г.

655

ЗАПОВЕД

№ 2692/12.12.2022г.

 

Във връзка с настъпването на зимния сезон и предстоящите Коледни и Новогодишни празници и необходимостта от  почистването на тротоари, плочници и междублокови пространства и поддържането на територията на общината при зимни условия, и с цел осигуряването на нормален обществен ред и спокойствие за гражданите на община Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4,  във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.19,т.3 от Наредбата за обществен ред в Община Пазарджик, приета с  Решение №42 от 26.03.2015 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет Пазарджик

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, управителни органи на юридически лица,едноличните търговци,собствениците и ползвателите на имоти,собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването от сняг и лед и поддържането на тротоари, плочници и прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти.

Със започване на снеговалежи,  снегонавявания,  обледяване на тротоари плочници , както и при образуване на ледени висулки определени от мен длъжностни лица да извършват проверки по изпълнение на настоящата Заповед и в случай на констатиране на неизпълнение да бъдат налагани предвидени в Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик административни наказания, а именно: глоба до 2000 лева за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица-имуществена санкция до 15 000 лева. При повторност на физическите лица се налага глоба до 4000 лева, а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция до 30 000 лева.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение , като препис от същата се обяви на таблото на входа на сградата на общинска администрация Пазарджик и се публикува в един местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пазарджик.

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на заместник-кмета на Община Пазарджик Петър Петров

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик

Изпълнил:

Николай Николов

Управител на БМ „ПО“