Новини

назад

Заповед на Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с.Пищигиво, община Пазарджик, област Пазарджик и гр.Съединение

2127