Новини

назад

Заповед №1321/27.06.2023 г. относно осигуряване свободен достъп от собствениците и ползватели на недвижими имоти, обект: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „ГРАМАДА" от ст. №78А до п/ст. „"ПОПИНЦИ" на територията на Община Пазарджик, област Пазарджик

233

З А П О В Е Д

№ 1321

гр. Пазарджик, 27.06.2023 г.

 

 

Във връзка с писмо вх.№18-00-1064/13.06.2023 г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. ”Цар Борис III” №201, с представител Ангелин Николаев Цачев, за осигуряване на свободен достъп от собственици и ползватели на недвижими имоти на територията на Община Пазарджик за извършване на разрешените строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „ГРАМАДА“ от ст. №78А до п/ст. „“ПОПИНЦИ“, съгласно Разрешение строеж №РС-45/21.04.2023 г., приех за установено, че друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСА, чл. 64. ал. 3, чл. 194, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал. 3. т. 1, буква „б“ от Закона за енергетиката, Глава трета, Раздел 1 от Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и Разрешение строеж №РС-45/21.04.2023 г., издадено от Областен управител на област Пазарджик,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се осигури свободен достъп от собствениците и ползватели на недвижими имоти на територията на Община Пазарджик, област Пазарджик, съгласно регистър на засегнатите имот за извършване на разрешените строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на ВЛ 110 кV „ГРАМАДА“ от ст. №78А до п/ст. „“ПОПИНЦИ“.

2. След завършване на строително-монтажните работи, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, е длъжен веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимите имоти, във връзка с изпълнението на работите, включително почистване на трасето. Ако повредите не могат да бъдат отстранени, правоимащите се обезщетява за причинените вреди по ред определен в чл. 210 от ЗУТ, съгласно изискванията на чл. 194, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

3. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, същата може да се обжалва в 14 дневен срок от дата на съобщаването й пред Административен съд.

4. Съгласно чл. 217, ал. 1, т. 8 от ЗУТ, жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението на заповедта за осигуряване на свободен достъп в недвижимите имоти.

5. Настоящата заповед да се връчи на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Дирекция СТОС и отдел УОС към Дирекция БОС, за сведение и изпълнение.

6. Препис от заповедта да се обяви на интернет страницата и таблото в Община Пазарджик.

7. Препис от заповедта да се връчи на Кмета на с. Сарая за обявяване и уведомяване собствениците и ползватели на засегнатите недвижими имоти за сведение и изпълнение.

Приложение: Регистър на засегнатите имоти от реконструкцията на ВЛ 110 кV „ГРАМАДА“.

                              Заповед №1321/27.06.2023 г.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик