Новини

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО „ИНФЛУЕНЦА” (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ, И ОГРАНИЧАВАНЕ ВЪЗМОЖНАСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО „НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ"

298

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕТИ М Е Р К И ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО „ИНФЛУЕНЦА” (ГРИП) ПО ПТИЦИТЕ, И ОГРАНИЧАВАНЕ ВЪЗМОЖНАСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО „НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ (ПСЕВДОЧУМА)" ПО ПТИЦИТЕ-КОНСТАТИРАНО В С. СИНИТОВО

 

М Е Р К И

за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяването  “Инфлуенца“ ( грип ) по птиците, и  ограничаване възможността от разпространяване на заболяването „Нюкясълска болест (псевдочума)” по птиците – констатирано в с. Синитово

 

І. Задължения на собственици на животновъдни обекти /ЖО/ (лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици :

 

1. Да декларират писмено отглежданите от тях птици по вид и брой в съответното Кметство по места на отглеждане;

                                                                           Срок:24.11.2017 год.

2. Да засилят охраната и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта МПС и хора;

3. Лицата, ангажирани с обслужването на животновъдните обекти да дезинфекцират дрехите и обувките, с които обслужват обекта и да ги сменят при напускането му;

                                               `                           Срок: постоянен           4. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици, смесено отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици и отглеждането им заедно с други животни, както  и не допускат домашни птици в т.ч. и водоплаващи извън дворовете и около водоеми извън селището;

                                                                           Срок: постоянен.

5. Да се поят птиците само с питейна / чешмяна / вода;

Срок: постоянен.

  1. Да не допускат проникването на диви птици в помещенията;

Срок. постоянен.

7. Да  съхранявата фуражите в закрити помещения и не допускат проникването на птици в т.ч. и диви  във фуражните кухни;

                                                                                     Срок: постоянен.

8. При констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването, да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират обслужващия ветеринарен лекар, Кмета на Кметството и ОДБХ на тел. 034/44 42 12 и 0879229910;

                                                                           Срок: постоянен.

9. Да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата;

                                                                           Срок: постоянен.

         10. При обслужване на птиците   да се ползва отделно облекло и обувки;

                                                                                     Срок: постоянен.

11. За умрели птици, да бъдат своевременно уведомявани ветеринарният лекар по место и Кмета на Кметството, като  труповете на птиците след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар, да бъдат предавани на инсинератора на „Син кръст 2016” (тел. 0899 003 003);

                                                                           Срок: постоянен.

12. Да изхранват отглежданите птици с промишлено произведени смески, а при невъзможност да ги изхранват с такива,  да закупуват фуражни компоненти и       зърно, което е било съхранявано в помещения и складове, обезопасени и  защитени от възможноста за проникване на птици в т.ч. диви мигриращи или синантропни птици;

                                                                           Срок: постоянен.         

13. Да не изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици;

Срок: постоянен.

         14. Да не съхраняват фуражи и фуражни компоненти /зърно/ на открито;

                                                                                     Срок: постоянен.

         15. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с птици и яйца.

         16. Да спазват изискванията за забрана на провеждането на пазари и изложби на птици на територията на Р. България в т.ч. община Пазарджик.

                                                                           Срок: постоянен.

 

IІ. Задължение на други собственици и жителите на Община Пазарджик:

 

1. Собствениците на зоомагазини закупуват и продават птици с документи за установен произход;

                                                                           Срок: постоянен.

2. Собствениците на рибовъдни обекти да не оставят на открито фураж и зърно за изхранване на рибите;

                                                                           Срок: постоянен.

3. Да спазват мерки за безопасност и лична хигиена, когато посещават места, обитавани от диви мигриращи или синантропни птици или диви животни;

                                                                           Срок: постоянен.

         4. При откриване на трупове на умрели животни да уведомяват  ОДБХ на тел. 034/44 42 12 и 0879229910;

                                                                           Срок: постоянен.

5. Физическите и юридическите лица, организиращи изложби и състезания с животни да спазват изискванията на чл. 134 от ЗВД.                                                                                          Срок: постоянен.

 

ІІІ. Задължения на собственици на  фуражни предприятия и мелници.

 

1.Да закупуват фуражни компоненти и хлебно зърно, което е било съхранявано в помещения и складове, обезопасени и защитени от възможноста за проникване на  диви мигриращи и синантропни птици;

                                                                           Срок: постоянен.

2. Да не оставят фуражни компоненти и хлебно зърно на открито;

                                                                           Срок: постоянен.

3. Да обезопасят собствените складове за съхранение на фуражни компоненти и хлебно зърно и готова продукция от достъпа на  диви мигриращи или синантропни птици;

                                                                           Срок: постоянен.

4. Да поддържат в изправност дезинфекционни площадки и да транспортират закупен фураж и хлебно зърно  в дезинфекцирани МПС.

                                                                           Срок: постоянен.

 

Мерките са приети на заседанието на общинската епизоотична комисия проведено на 14.11.2017 год. и са задължителни за изпълнение, като при констатирани случаи на неизпълнение, на нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност.