Новини

назад

С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН II – РИ ЕТАП – СЪБЕСЕДВАНЕ - ОТ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ”ЛОГОПЕД” В УСЛУГАТА ”РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” ПО ПРОЕКТ ”ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК” – ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.0

600

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати след проведен II – ри етап – СЪБЕСЕДВАНЕ - от подбор

за длъжността ”ЛОГОПЕД” в услугата ”РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” по Проект

”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01

 

име, презиме, фамилия

точки

1

Ваня Димитрова Димитрова

58

 

 

За да бъде сключен трудов договор с класирания кандидат, е необходимо същият да подаде писмено заявление /в свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството” в срок до 30.06.2017 г. (петък), към което да приложи следните документи: свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство