Новини

назад

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

880

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”,  ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Юрисконсулт” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”,  отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 1. ХРИСТО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
 2. БОРИСЛАВ ИВАНОВ ТОМОВ
 3. 3.  МАРТИН АНГЕЛОВ МАНОЛОВ

  Не се допускат до конкурс следните кандидати:   

 Няма такива.

Решаването на тест ще се проведе на 07.07.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2. Кандидатите следва да се явят в 10:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 07.07.2017 г от 14:30 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2.

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

 1. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 2. Закон за местните данъци и такси
 3. Закон за административните нарушения и накзания
 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 5. Административнопроцесуален кодекс
 6. Граждански процесуален кодекс
 7. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
 8. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров  

Секретар на Община Пазарджик