Новини

назад

Решение №113/31.05.2022 г. на Общински съвет Пазарджик относно: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.

644

Р Е Ш Е Н И Е №113 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П А З А Р Д Ж И К

  Р Е Ш Е Н И Е

№113

от 31 май 2022 година, взето с Протокол №7

  ОТНОСНО: Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и мотивирано. С актуализацията на годишната програма ще се осигури бюджета в приходната му част.

Поради това, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства

 

Р Е Ш И:

 

Приема предложената Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2022 година.

   Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

За

Против

Въздържали се

41

32

25

6

1

 

 Поименно гласуване
 

 ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

 

м. май 2022 г.

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2022 г.

 

І. ПРОДАЖБИ

 

Урегулирани поземлени имоти

 

по

ред

Населено място

Квар

тал

Урегулиран поземлен

имот – описание

Площ

на имота, кв.м.

 

Акт за общинска

собственост

1.

Гр. Пазарджик

 

Поземлен имот с идент. 55155.508.477

35804

6257/07.04.2022

2.

Гр. Пазарджик

70

УПИ XVII-търг. и усл.

бул. Христо Ботев

106

 

3.

с.Алеко Константиново

54

Поземлен имот с идент. 00254.501.812

563

 

4.

с. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.799

925

 

5.

с. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.800

973

 

6.

с. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.805

559

 

7.

с. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.804

598

 

8.

с. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.803

646

 

9

с. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.802

698

 

10

С. Добровница

71

Поземлен имот с идент. 21556.501.801

678

 

11

С. Добровница

72

Поземлен имот с идент. 21556.501.774

826

 

12

С. . Добровница

72

Поземлен имот с идент. 21556.501.775

841

 

13

С. . Добровница

72

Поземлен имот с идент. 21556.501.777

830

 

14

С . Добровница

72

Поземлен имот с идент. 21556.501.781

1085

 

15

С . Добровница

77

Поземлен имот с идент. 21556.501.945

777

6242/24.03.2022

16

С . Добровница

77

Поземлен имот с идент. 21556.501.943

752

6243/24.03.2022

17

С . Добровница

77

Поземлен имот с идент. 21556.501.941

721

6244/24.03.2022

18

С. Огняново

79

Поземлен имот с идент. 53335.501.712

766

 

19.

С. Огняново

79

Поземлен имот с идент. 53335.501.711

679

 

20.

С. Огняново

53

Поземлен имот с идент. 53335.501.347

922

6199/22.02.2022

21.

С. Мало Конаре

172

Поземлен имот с идент. 46749.501.508

365

 

22.

С. Мало Конаре

172

Поземлен имот с идент. 46749.501.509

443

 

23.

С. Мало Конаре

196

Поземлен имот с идент. 46749.501.546

628

 

24.

С. Мало Конаре

197

Поземлен имот с идент. 46749.501.562

413

 

25.

С. Мало Конаре

170

Поземлен имот с идент. 46749.501.216

366

 

26.

С. Мало Конаре

172

Поземлен имот с идент. 46749.501.513

563

 

27.

С. Паталеница

 

Поземлен имот с идент. 55556.502.1475

92

 

28.

С. Ляхово

 

Поземлен имот с идент. 44879.501.208

721

 

29.

С. Ляхово

46

Поземлен имот с идент. 44879.501.274

993

 

30.

С. Братаница

37

Поземлен имот с идент. 06149.501.225

643

 

31

С. Црънча

28

Поземлен имот с идент. 78570.501.836, ведно със сграда

2412

4235/24.08.2009

32

С. Хаджиево

44

Поземлен имот с идент. 77061.501.608, УПИXI-608

2218

 

33

С. Хаджиево

5

Поземлен имот с идент. 77063.501.53, УПИVI-53

484

 

34

С. Хаджиево

9

Поземлен имот с идент. 77063.501.92, УПИVI-общ.

1350

 

35

С. Хаджиево

9

Поземлен имот с идент. 77063.501.537, УПИVIII-общ

1010

 

36

С. Сарая

40

Поземлен имот с идент. 65437.501.499

992

 

37

С. Хаджиево

6

Поземлен имот с идент. 77063.501.62, УПИ IX-общ

486

 

38

Гр. Пазарджик

 

Поземлен имот с идент. 55155.502.285

476

 

39

С. Мало Конаре

149

Поземлен имот с идент. 46749.503.1944, УПИ XI-общ

658

 

 

  1. Продажба на земеделски имоти

 

по

ред

Населено място, № на поземлен имот

Площ, кв.м. 

 

АОС

1.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.54.16

31937

 

2.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.54.17

45197

 

3.

гр. Пазарджик, ПИ с идент. 55155.22.291

331

 

4.

с. Априлци, ПИ с идент. 00571.13.15

4321

 

5.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.102.40

11377

 

6.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.102.37

6398

 

7.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.116.10

3899

 

8.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.119.7

6638

 

9.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.162.36

5405

 

10.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.162.35

4373

 

11.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.50.40

8164

 

12.

с. Огняново, ПИ с идент. 53335.100.25

1430

6272/26.04.2022

13.

с. Хаджиево, ПИ с идент. 77061.178.17

1016

 

14.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.62.10

4497

 

15.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.63.2

1443

 

16.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.51.11

1000

 

17.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.64.24

2999

 

18.

с. Сбор, ПИ с идент. 65468.53.28

261

 

19.

с. Паталеница, ПИ с идент. 55556.249.21

2288

6214/15.03.2022

20.

с. Паталеница, ПИ с идент. 55556.249.26

2530

6215/15.03.2022

21.

С. Априлци, ПИ с идент. 00571.506.2

2116

5321/13.02.2019

22.

С. Пищигово, ПИ с идент. 56561.331.26

1770

 

23.

С. Овчеполци, ПИ с идент. 53285.168.60

18940

 

24.

С. Овчеполци, ПИ с идент. 53285.168.59

2239

 

25.

С. Сбор, ПИ с идент. 65468.165.26

7686

 

26.

С. Сбор, ПИ с идент. 65468.165.25

11805

 

 

       VІI.  ИМОТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ:

 

 

 

Обект на концесия

 

 

Площ

кв.м.

 

Акт за общинска

Собственост

1.

Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик. Концесионната територия на Обекта на концесията е част от УПИ I на ПУП - ПЗ (ПИ 00254.70.15), с обща площ на концесионната територия 240 904 кв. м. Върху концесионната територия са разположени:

- обектът на концесията - Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик с площ 145 504 кв. м;- площта на закритото старо сметище (депо) на община Пазарджик (старото депо) с площ 95 400 кв. м.

 

298/15.07.2014 г.

2.

Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян” (зад МБАЛ „Здраве”).

2 054

425/16.02.2015 г.

3.

Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.503.904 и начин на трайно ползване: паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов”.

376

740/21.06.2016 г.

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО: 700 000 лева