Новини

назад

Проект за поемане на общински дълг

1175

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Намаляването на доходите на физически и юридически лица във връзка със създадените извънредни обстоятелства свързани с рязкото ограничаване на стопанския живот на територията на община Пазарджик доведе до голям спад на собствените приходи по бюджета на общината.

Спадът на собствените приходи по бюджета към  31.07.2020г.  е  18 % спрямо планираните приходи. Съпоставено с изпълнението на собствените приходи за същия период на предходната година, спадът е в размер на 11%.

Тенденцията и за следващата 2021 год. също е негативна.

За обезпечаване на бюджетните разходи е необходимо поемането на дългосрочен общински дълг. Така ще осигурим финансов ресурс за изпълнението на общинския бюджет и същевременно изпълнението на европейски проекти на общината.

С приемането на бюджета на община Пазарджик за 2020г. е приложена справка – информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените гаранции, от която е  видно, че съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходите на основание  чл.32, ал.1 от ЗПФ е 13,3%, при максимален годишен размер на плащанията 15%.

В средносрочен план увеличението  на дълговото финансиране върху бюджета на общината, свързано с разходите по обслужването на дълга е в рамките на допустимото.

Дългът на община Пазарджик се формира от:

1.Банков кредит с Общинска банка АД  в размер на 15 000 000 лв., с два под лимита:

І-ви подлимит в размер на 11 000 000 лв., със срок на кредита 10 години с 2 години гратисен период. Гратисният период изтече през м. юли 2019 год. Остатъкът по главницата към момента е в размер на 10 843 287лв.

ІІ-ри подлимит в размер на 4 000 000 лв. предназначен за мостово финансиране изпълнението на проекти финансирани от оперативните и други програми на Европейския съюз. Усвоената част от кредитния лимит към момента възлиза на 2 781 713 лв.

С Решение на Общински съвет №137/25.07.2020г. е отсрочено плащането по главницата с шест месеца, с краен срок 31.12.2020г.

2.Безлихвен  заем от Министерство на финансите – с Решение на Общински съвет №62/2018г. е поет общински дълг- безлихвен заем в размер на 2 000 000 лв. от Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от ЗПФ. С Решение №105/2019г.  Общински съвет Пазарджик удължава срока на поетия дълг  с една година, с последващо свое решение  №140/30.07.2020г. Общински съвет Пазарджик даде съгласие, същият заем да бъде рефинансиран.

3.Договор за  лизинг за автомобил в размер на 16 142.35 EUR, със срок на но договора 12 месеца, считано от 03.07.2020г.

4. В регулацията на дълга не се включват сключените:  Договор с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – Флаг“ ЕАД  в  размер на 4 000 000 лева, предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОПОС, както и Договор с „Фонд за органите на местното самоуправление в България–Фла“ ЕАД в размер на 2 038 201 лева, предназначен за финансиране и рефинансиране на собственото участие на община Пазарджик за изпълнението на проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“.

Отчитайки горното, предлагаме община Пазарджик да изтегли нов банков кредит с цел осигуряване на паричен ресурс за частично разплащане на просрочените задължения на общината в размер на  2 200 000 лв., с което да се създадат предпоставки за облекчаване на текущите разплащания, предвид намалените постъпления, очертаващи се до края на финансовата година, отчитайки спада на собствените приходи. Следва да се има предвид, че поемането на новия дълг ще бъде при лихвени нива, значително по-ниски от законовата лихва при просрочени задължения (10% годишно) и ще даде възможност на Общината за по-добро управление на ликвидността и наличните задължения.

Стартирането на тази процедура е на  25.09.2020 г.  На тази дата ние публикуваме Покана за публичното обсъждане на проекта за поемане на общински дълг в регионалния вестник „Знаме“, на сайта на община Пазарджик  www.pazardzhik.bg и на таблото на Общината. Публичното обсъждане на проекта за поемане на общински дълг ще се проведе на 12.10.2020г. от 10.00 часа в Залата на Общинския съвет. Всички материали за публичното обсъждане на проекта за поемане на общински дълг са оповестени на сайта на община Пазарджик  www.pazardzhik.bg и на таблото на Общината.

Предложеният Проект за общински дълг е в съответствие с изискването на чл.32 от ЗПФ и също така е разработен, съгласно разпоредбите на чл.14, чл.15 и чл.17 от Закона за общинския дълг. Ще се състави протокол от публичното обсъждане на Проекта за поемане на общинския дълг, който ще приложим към докладна записка до Общински съвет – Пазарджик.

          В проекта Ви предлагаме община Пазарджик да поеме дългосрочен банков кредит в размер на 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/ лева за срок на погасяване 5  /пет/ години, с една години гратисен период, с който да се финансира разплащане на просрочени задължения на общината, съгласно Приложение 1.

Предвид изложеното и на основание чл.13 от Закона за общинския дълг, ще предложим на  Общински съвет гр. Пазарджик да вземе следните  РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, т.2 и чл.4, т.1 и т.2, и чл.17  от ЗОД

 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Пазарджик да поеме общински дълг, при следните условия:
 1. Максимален размер на дълга - 2 200 000 /два милиона и двеста хиляди/  лева.
 2. Валута на дълга - български лева /BGN/;
 3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за финансиране на просрочени задължения на общината, съгласно Приложение 1;
 4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог за бъдещи приходи на общината; Залог по реда на Закона за особените залози върху всички настоящи и бъдещи вземания по бюджетната сметка на Община Пазарджик, по която постъпват настоящи и бъдещи приходи на Община Пазарджик, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Пазарджик съгласно чл. 52, ал.1, т.1, б. „б” от Закона за публичните финанси.
 5. Срок за усвояване – до 6 месеца от датата на подписване на Договора за кредит
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване 5 /пет/години от датата на договора за кредит,  с включен 1 годишен гратисен период за главница, на равни месечни вноски с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване;

6.2. Източници за погасяване - собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/;

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други
  1. 1 Максимален лихвен процент - плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка, не по-висока от 2.5% процентни пункта.;
  2. 2 В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 7.1. завишен с предложена от участниците надбавка;
  3. 3 Такси и комисионни:
 • Такса за управление - 0.50 % годишно върху размера на дълга;
 • Такса ангажимент - 1,00% за периода до пълно усвояване на кредита;

 

 1. На основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага и делегира права на Кмета на Община Пазарджик да проведе процедура за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране;  да подпише договора за кредит и учреди залог; както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.
 2. За изпълнение на решението по т. II. на Кмета на Община Пазарджик се възлага да:

1. Изпрати покани за предоставяне на оферти за предоставяне на финансирането при условията по т. I до не по-малко от три финансови институции;

2. Да определи с негова заповед комисия, съставена от не по-малко от 5 души, включваща минимум един икономист и минимум един юрист, която да разгледа получените оферти и да изготви писмено предложение до Кмета за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането. Критерий за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането следва да бъде предложен най-нисък лихвен процент по кредита, като стриктно се спазват останалите условия съгласно т. I от настоящото решение.

3. Да издаде заповед на основание предложението на Комисията по т. 2, с която да определи институцията, от която да бъде поет общинския дълг.

4. В срок до 2 месеца след подписването на договора за кредит да докладва на Общински съвет – Пазарджик за условията, при които е поет общинския дълг.

 

Очакваме Вашите мнения, въпроси и предложения на е-мейла: secretary@pazardjik.bg на Община Пазарджик и в деловодството на Общинска администрация – гр. Пазарджик, бул. „България“ №2.

 

 

 

С  УВАЖЕНИЕ,

 

ТОДОР ПОПОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК