Новини

назад

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

1248

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 19.12.2018г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

            На 21.01.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

 

            Приложения:

            1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.

            2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.

            3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.

            4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.