Новини

назад

Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. в Община Пазарджик

563

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          

Днес, 24.11.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год.  в Община Пазарджик. В едномесечен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: [email protected]..

 

            Приложения:

  1. Доклад от Кмета на Община Пазарджик за одобряване на План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 год. в Община Пазарджик.
  2. Проект за решение.
  3. План - сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2024 година - Приложения  № 1, №2 и №3.