Новини

назад

Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик

2602

С Ъ О Б Щ Е Н И Е          

Днес, 16.02.2018 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.
            На 20.03.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.
            Приложения:
            1. Работен проект - предложение за проект на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
            2. Мотиви за необходимостта от приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
            3. Доклад от Гергана Табакова – директор на Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
         4. Частична предварителна оценка на въздействието на наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.