Новини

назад

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

727

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          

Днес, 07 април 2020г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

 

            Приложения:

            1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.

            2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.

            3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.

            4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.