Новини

назад

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС...

503

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

           

Днес на 10.08.2017 г. на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик  е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

            На 13.09.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.
 
 
            Приложение:
            1. Работен проект - предложение за изменение по Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.
            2. Мотиви за необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

            3. Доклад от Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана” в Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.