Новини

назад

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

295

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          

Днес, 24.08.2023 г., на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик бе публикуван Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик, приета с Решение на Общинския съвет № 28 от 21.02.2003г., Протокол № 2, изм. и доп. В 14-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, 4400 – гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: [email protected]. Предоставеният срок е краткият , предвиден в чл. 26, ал.4, изр. второ от ЗНА, с оглед необходимостта от спешно решаване на създадената празнота в местната нормативна уредба с отмяна на действалия до отмяната с Решение № 4562/02.05.2023 г. на Върховния административен съд и Решение № 787/20.10.2022 г. на Административен съд – Пазарджик, образец на декларация – Приложение № 4, както и за уреждане на последиците от отмяната на оспорените разпоредби.

          

            Приложения:

            1. Работен проект - предложение за Проект на Наредбата.

            2. Мотиви за необходимостта от приемане на Проект на Наредбата.

            3. Доклад от Георги Гайдаров – Директор дирекция „БОС“ при Община Пазарджик.

            4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.

            5. Справка предложения