Новини

назад

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик

612

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          

Днес, 08.05.2020 г., на страницата на община Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.

В срок до 08.06.2020 г. всички заинтересовани лица могат да подадат своите писмени предложения и становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Община Пазарджик, находящо се в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2 и на имейл  адрес: secretary@pazardjik.bg.

            На 09.06.2020 г. от 11:00 часа на втори етаж в сградата на Общината в Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

 

            Приложения:

            1. Работен проект – Приложение № 1 - предложение за проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик

            2. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.

            3. Доклад от Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик. Съдокладчик: Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”.

            4. Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата за допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.