Новини

назад

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната прогарма на община Пазарджик по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

2434