Новини

назад

Покана за участие в публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020г. и проект на актуализиран План за действие на общинските концесии на Община Пазарджик 2018–2020

1498

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 15.01.2020 г. (сряда) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 г. и проект на актуализиран План за действие на общинските концесии на Община Пазарджик (2018 – 2020 г.), приет с Решение № 131/27.09.2018 г. на ОбС-Пазарджик.