Новини

назад

Покана за участие в публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

162

П О К А Н А

 

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и кметовете на кметства,

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

кани общинските съветници, кметове на населени места, агенциите за недвижими имоти, оценители на имоти и пазарджишката общественост на 14.10.2021 г. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2 – Пленарна зала, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2021 г.

                                                 


 

м. октомври 2021 г. 

ПРОЕКТ!

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И    РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЗА 2021 г.

 

І. ПРОДАЖБИ

Урегулирани поземлени имоти

 

по

ред

Населено място

Квар

тал

Урегулиран поземлен

имот – описание

Площ

на имота, кв.м.

 

Акт за общинска

собственост

1.

Гр. Пазарджик

Ул. „Заводска“

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.762

59 517

6079/14.09.2021

2.

Гр. Пазарджик

Ул. „Венец“ 7

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.464

42 567

6080/14.09.2021

3.

Гр. Пазарджик

Ул. „Венец“ 7

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.471

70 165

6083/14.09.2021

4.

Гр. Пазарджик,

Ул. „Синитевска“

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.470

13 246

6081/14.09.2021

5.

Гр. Пазарджик

Ул. „Синитевска“

5

Поземлен имот с идент. 55155.508.474

13 240

6082/14.09.2021

6.

Гр. Пазарджик,

Ул. „Велико Търново“ 11

102

Поземлен имот с идент. 55155.506.604, ведно със сгради

3 005

4815/02.06.2017

7.

С. Мало Конаре

150

УПИ XII-снс

ПИ 46749.503.1928

368

 

8.

С. Мало Конаре

170

УПИ IV-219

ПИ 46749.501.219

364

 

9.

С. Сарая

42

УПИ IV-15

ПИ 65437.501.484

472

 

10.

С. Сарая

43

УПИ VII-39

ПИ 65437.501.467

873

 

11.

С. Черногорово

48

ПИ 81089.501.566

УПИ XXVI-539

555

 

 

 

II. Продажба на имоти от общинския поземлен фонд в Община Пазарджик

 

по

ред

Населено място, № на поз.имот

Площ, кв.м. 

 

АОС

1.

С. Ивайло, ПИ с идент. 32010.36.299

525

 

 

 

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОБЩО: 2 700 000 лева