Новини

назад

Покана за участие в обучения

465

ПОКАНА

за

участие в обучения

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Община Ракитово и Община Пазарджик и създаденото местно партньорство между тях имат удоволствието да Ви поканят на обучения за местните заинтересовани страни: екип на МИГ, местни лидери във връзка с изпълнението на проекта и процеса на разработване на стратегията за ВОМР в изпълнение на сключен административен договор РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”.

Обученията са насочени към всички заинтересовани страни от местната общност, местните лидери и уязвимите групи, всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции, организации и други.

Обученията ще се проведат както следва:

  • На 09.08.2023 г. /сряда/ от 11.30 часа в сградата на НЧ "Звезда-1927" в с.Звъничево, община Пазарджик, ул "Тринадесета" 15, п.к.4415;
  • На 11.08.2023 г. /петък/ от 11.30 часа в сградата на НЧ "Нова младеж-1927" в с.Гелеменово, община Пазарджик,    "Дванадесета" 1 п.к.4444.

 

Разчитаме на вашата инициативност и присъствие!