Новини

назад

Покана за участие в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година

523

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

Съгласно чл. 84, ал.6 от закона за публичните финанси, Кметът на община Пазарджик представя проекта на бюджета за 2023 г. за публично обсъждане.

Каним Ви, да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджета за 2023 година, което ще се проведе на 28.08.2023 г. от 11.00 ч. в Пленарна зала, ет.2 в общинска администрация.

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!


Файлове:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 –   ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2023 ГОДИНА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2023 ГОДИНА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ПРОЛОЖЕНИЕ 7 – ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ПРОЛОЖЕНИЕ 7 – ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ПЛАН – ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - ПЛАН – ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА  И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА И ПОИМЕННОТО ИЗБРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ЧРЕЗ §40-00 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА 2023 ГОДИНА ПО ЧИТАЛИЩА ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА 2023 ГОДИНА ПО ЧИТАЛИЩА
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2023 ГОДИНА ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2023 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 - ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 ГОДИНА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЕ 12 - ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 ГОДИНА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ, ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ, СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПЛАЩАНИЯТА, ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ГАРАНЦИИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ПРИЛОЖЕНИЕ 15 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ, ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ, СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПЛАЩАНИЯТА, ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ И ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХ ГАРАНЦИИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2023 ГОДИНА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2023 ГОДИНА