Новини

назад

Покана за участие в обществено обсъждане и установяване на местно партньорство

1000

 

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане

и установяване на местно партньорство

 

Уважаеми представители,

 регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 

Уважаеми представители на стопанския сектор,

 

Община Пазарджик и Община Ракитово имат удоволствието да Ви поканят на публична среща, относно идеята за създаване на Местна инициативна група, подготовка на проектно предложение и кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на срещата е да се учреди местно партньорство между общините и представители на неправителствения и стопанския сектор и да се приложи подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Срещата ще се проведе на 16.06.2022г. от 16.00ч. в сградата на Кметство с. Ивайло, Община Пазарджик, при следния дневен ред:

  1. Представяне на подхода „Водено от общностите местно развитие“;
  2. Обсъждане на приоритети за местно развитие на общините и възможностите на ВОМР за подпомагане развитието на местната икономика и неправителствения сектор;
  3. Предложения и определяне на представители на неправителствения и стопанския сектор за установяване на местно партньорство за подготовка на проектно предложение и кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!