Новини

назад

Покана за свикване на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКИТОВО – ПАЗАРДЖИК“

471

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

 

 

ПОКАНА

за свикване на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел

 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКИТОВО – ПАЗАРДЖИК“

 

Уважаеми представители на публичния сектор, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Ракитово и населените места в Община Пазарджик

 

Каним ви да вземете участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на териториите на Община Ракитово и населените места от община Пазарджик, във връзка с изпълнението на Договор № РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г.

 

Събранието ще се проведе на 08.09.2023 г. от 17 часа в Зала на Народно читалище "Будилник" 1898, гр. Ракитово 4640, обл. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" №4

 при следния дневен ред:

1.     Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.;

2.     Приемане Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ракитово-Пазарджик“ (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание);

3.     Избиране Управителен съвет на Сдружението;

4.     Определяне размера на учредителната вноска и годишния членски внос;

5.     Разни.

 

 Всички участници е необходимо преди учредителното събрание да попълнят регистрационна форма за участие, която може да получите на определеното място за провеждане на събранието. Нерегистрираните участници нямат право да участват в гласуването по точките от дневния ред.

 

За информация и улеснение на заинтересованите лица към настоящата покана са приложени:

- Проект на Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ракитово-Пазарджик“

- Заявление за участие в учредително събрание

 

Всички участници следва да са запознати и със следните изисквания към структурата на юридическото лице:

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), което представлява публично-частно партньорство с представители на широк кръг заинтересовани лица от територията на неговото действие. Юридическото лице съдържа в наименованието си обозначението „Местна инициативна група“, или съкратено „МИГ“, както и наименованието/-ията на общината/-ите на територията на действие на сдружението.

Местната инициативна група ще има седалище и адрес на управление в селския район в рамките на територията, на която осъществява дейността си. Сдружението се учредява от възможно най-широк кръг от представители на различните заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в проучванията и анализите към стратегията за ВОМР, включително представители на уязвими групи и малцинства (когато е приложимо за територията на прилагането й). Членството в Колективния върховен орган на МИГ е доброволно и се осъществява по правилата, утвърдени в Устава на сдружението.

Местната инициативна група има Колективен върховен орган (Общо събрание), в който задължително членуват общината/ите от територията на действие на МИГ. Членове на Колективния върховен орган са:

1. физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ;

2. юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;

3. сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ;

4.публични организации от територията на МИГ.

 

Местната инициативна група има и Колективен управителен орган (Управителен съвет), който включва не по-малко от 5 лица с постоянен адрес и/или месторабота на територията на действие на МИГ, когато същите са физически лица, или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато същите са юридически лица. Членовете на Колективния управителен орган на МИГ се излъчват от членовете на Колективния върховен орган като ги представляват по закон или по пълномощие. Колективният управителен орган на МИГ се ръководи от председател, който е и законен представляващ на сдружението. Управителният съвет може да излъчи и заместник – председател от своите членове, който изпълнява функциите на председателя в негово отсъствие.

 

Важно ! Броят на представителите на трите основни сектора от заинтересованите страни – публичен, стопански и нестопански не може да превишава 49 на сто от правата на глас в органите на управление на МИГ – Колективния върховен орган и Колективния управителен орган. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел всеки член на общото събрание има право на един глас. Съгласно чл. 32, ал. 4 от ЗЮЛНЦ решенията на колективния управителен орган се вземат с мнозинство от присъстващите.

 

С цел удостоверяване на изискванията за допустимост на членовете на Колективния върховен орган, Колективния управителен орган и Контролния орган (ако такъв е предвиден в Устава на МИГ), сдружението следва да разполага с цялата налична документация, свързана с допустимостта на членовете – удостоверения за постоянен адрес, справки от Агенцията по вписвания, протоколи и решения за представителство и/или упълномощаване, декларации, документация за трудови правоотношения и др.

 

Костадин Холянов                                                                                Тодор Попов

Кмет на Община Ракитово                                                                   Кмет на Община Пазарджик

 


Този документ е създаден в рамките на Договор № РД 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.