Новини

назад

Покана за среща за обществено обсъждане

379

ПОКАНА

за

среща за обществено обсъждане

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Община Ракитово и Община Пазарджик и създаденото местно партньорство между тях имат удоволствието да Ви поканят на среща относно изпълнение на сключен административен договор РД № 50-39/14.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0003 “Проект за изготвяне на стратегия за ВОМР за територията на община Ракитово и община Пазарджик за периода 2023-2027г., финансиран по подмярка 19.1”.

Срещата е насочена към всички заинтересовани страни от местната общност, местните лидери и уязвимите групи, всички представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции, организации и други.

Целта на срещата е да се проведе широко обществено обсъждане сред местната общност на изготвения проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на община Ракитово и населените места в община Пазарджик без областния град. Участието на заинтересованите страни е важно за процеса на изготвяне на стратегията за местно развитие.

Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 31.08.2023г. от 10.30ч. в Читалище „Просвета 1947“, с. Мирянци, Община Пазарджик.

С проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на община Ракитово и населените места в община Пазарджик без областния град, може да се запознаете в офиса на местното партньорство в гр. Ракитово 4640, ул. „Ал. Стамболийски“ № 4, етаж II и в ст.1102, ет.11 в сградата на община Пазарджик.

Писмени предложения и коментари могат да бъдат представяни на адрес: гр. Ракитово 4640, ул. „Ал. Стамболийски“ № 4, етаж II.

 

Разчитаме на Вашата инициативност и присъствие!