Новини

назад

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1282

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Кметът на Община Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, както следва:

 1. Дългосрочен общински дълг с който ще се рефинансира съществуващ дълг и ще се осигури допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.

Във връзка с гореизложеното се предлага да бъдат обсъдени параметрите на проекта за поемане на дългосрочен общински дълг с три подлимита, при следните условия:

Първи подлимит

 1. Максимален размер на дълга – до 13 000 000 /тринадесет милиона/  лева. Размерът на дълга ще бъде определен  /конкретизиран/, след проведената процедура за избор на финансова институция.
 2. Валута на дълга - български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за рефинансиране на текущ дълг в Общинска Банка.
 4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.
 5. Срок за усвояване – Еднократно, при представяне на банкова референция, удостоверяваща текущия дълг на Община Пазарджик към момента на рефинансирането.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване - Съгласно договорения срок за издължаване по Договора с Общинска банка. Без гратисен период.

6.2 Начин на погасяване Съгласно договорения погасителен план по Договора с Общинска банка.

6.3. Източници за погасяване - собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

7.1. Максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% /едно цяло и шест процентни   пункта/.

7.2. Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.

7.3. Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.

7.4. Такса ангажимент – без такса за ангажимент.

7.5. Такса за разглеждане искането за кредит - без такса за разглеждане искането за кредит.

7.6. Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

          Втори подлимит

 1. Максимален размер на дълга – до 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/  лева.
 2. Валута на дълга - български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за револвиращ банков кредит за мостово финансиране за изпълнението на проекти, финансирани и съфинансиране от фондовете на ЕС.
 4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%, включително и договорите, предмет на финансиране.
 5. Начин на усвояване – многократно, срещу представяне на договори по Евро проекти, за които е необходимо мостово финансиране.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване  - До 5 години от датата на сключване на договора за кредит. На всеки нов годишен период Банката ще осъществява мониторинг на кредитната сделка.

6.2. Начин на погасяване С постъпленията от договорите, предмет на финансиране, и/или със собствени средства..

6.3. Източници за погасяване - собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/ и постъпления от договорите, предмет на финансиране.

7. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

7.1. Максимален лихвен процент - Плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.5% /едно цяло и пет процентни   пункта/.

7.2. Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.

7.3. Такса за управление – 0.15% /нула цяло и петнадесет процентни пункта/, платима ежегодно върху договорения размер на кредита.

7.4. Такса ангажимент – без такса за ангажимент.

7.5. Такса за разглеждане искането за кредит - без такса за разглеждане искането за кредит.

7.6. Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

Трети подлимит

 1. Максимален размер на дълга – до 3 000 000 /три милиона/  лева.
 2. Валута на дълга - български лева /BGN/.
 3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за реализиране на инвестиции, съобразно капиталовата програма на община Пазарджик.
 4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.
 5. Срок за усвояване –до 18 месеца.
 6. Условията за погасяване:

6.1. Краен срок на погасяване - до 7 години от датата на сключване на договора за кредит. Гратисен период - до 18 месеца

6.2 Начин на погасяване На равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, съобразно възможността за годишен размер на плащанията.

6.3. Източници за погасяване - собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ/.

 1. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

 7.7. Максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% /едно цяло и шест процентни   пункта/.

 7.8. Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.

 7.9. Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.

7.10. Такса ангажимент – без такса за ангажимент.

7.11. Такса за разглеждане искането за кредит - без такса за разглеждане искането за кредит.

7.12. Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

 1. Дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик.

1.       Максимален размер на договора, изразен чрез номиналната му стойност: 1 451 947,72 лева с ДДС. Общият размер на задължението представлява сбор от сумите за:

- ЕСМ 1 – Осветление – в размер на 1 269 690,10 лева с ДДС;

- ЕСМ 2 – Система за управление и мониторинг – в размер на 128 935,04 лева с ДДС.;

- Размер на лихвата по проект: 53 322,58 лева, представляваща 1,50 %.

2.       Валута: лева;

3.       Начин на обезпечаване: финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия;

4.       Условия за погасяване: срок на изплащане - 5 години;

5.       Без начисляване на такси, комисионни и други възнаграждения.

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2021 година от 10:00 часа в Залата на Общинския съвет - гр. Пазарджик, бул. "България" № 2. В сайтовете на общинският съвет (www.obspazardzhik.com) и на общината (www.pazardzhik.bg) в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет, както и на таблото в сградата на Общинска администрация  Пазарджик.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща: [email protected] и в деловодството на общината и общинския съвет.

 

            Документация:

1. Предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с който ще се рефинансира съществуващ дълг и ще се осигури допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.

2. Проект за решение за поемане на дългосрочен общински дълг с който ще се рефинансира съществуващ дълг и ще се осигури допълнително финансиране за изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз и проекти, свързани с капиталовата програма.

3. Предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик;

4. Проект за решение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Пазарджик.