Новини

назад

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

670

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г., при следните основни параметри:


           

1. Максимален размер на дълга – до  4 000 000 лв. /четири милиона лева/.

2. Валута на дълга  – български лева.

3. Вид – дългосрочен дълг – револвиращ за мостово финансиране, поет с договор за общински заем;

4. Цел на дълга – мостово финансиране, с цел реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

5. Срок на погасяване на дълга - до 15.09.2021 година, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

6. Условия за погасяване – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 на 15.02.2018 г. за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. от възстановено ДДС по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

7. Начин на обезпечаване

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Пазарджик, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 от 15.02.2018 г. за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

  • Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Пазарджик, по която постъпват средствата по проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 от 15.02.2018 г.;
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пазарджик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Пазарджик по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

8. Лихви, такси и комисионни - максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.


 

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.05.2019 г. /сряда/ от 14,00 ч. в пленарна зала на Общински съвет Пазарджик.

Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Пазарджик, както и на сайта на Общински съвет гр. Пазарджик.

 

* Приложения:
            Предложение и Проект за решение поемане на общински дълг