Новини

назад

Покана за обществено обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2017 година

923

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец Септември 2018 г. предстои приемането на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2017 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2017 година преди внасянето му в общинския съвет.

В сайтовете на общинският съвет и на общината в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да намерите в Центъра за информация и услуги на гражданите и в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на на електрона поща:  dirfsdus@pazardjik.bg и secretary@pazardjik.bg и в деловодството на общината и общинския съвет.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Обществено обсъждане на Отчет за Бюджет  и средствата от ЕС за 2017 година на Община Пазарджик
 

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

13.09.2018

11.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

 


Файлове:

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2017 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК 2017 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОТЧЕТ НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2017 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТЧЕТ НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ 2017 г. - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2017 ГОДИНА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ 2017 ГОДИНА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  ЗА 2017 ГОДИНА - ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2017 ГОДИНА - ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ §40-00 ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ §40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ЗА 2017 ГОД.
Отчет за дълга на лицата по чл.40 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик към Отчет за дълга на лицата по чл.40 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Пазарджик към
СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СПРАВКА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИТЕ ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2017 г. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година - ПРИЛОЖЕНИЕ 17 ИНФОРМАЦИЯ за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година - ПРИЛОЖЕНИЕ 17
отчет на сметките за средствата от европейския съюз за 2017.pdf отчет на сметките за средствата от европейския съюз за 2017.pdf