Новини

назад

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „Трансформиране на градската среда в устойчив, приобщаващ и зелен център“

621

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Община Пазарджик обявява Покана за набиране на партньори по изпълнението на проектно предложение

 

Поканата е във връзка с разработването на проектно предложение: Трансформиране на градската среда в устойчив, приобщаващ и зелен център“, което се подготвя в рамките на Първа покана за набиране на проектни предложения към Европейска инициатива за градско развитие (ЕИГР) (European Urban Initiative), с Главен градски орган – Община Пазарджик.

Повече информация относно първата покана за набиране на проектни предложения към ЕИРГ може да бъде открита на следния интернет-адрес: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions

Основна цел на проектното предложение е трансформиране на гр. Пазарджик в устойчив, приобщаващ и зелен център.

За постигане на целта ще бъде приложен иновативен, базиран на дистанционни наблюдения метод, с помощта на който и в съответствие с Общия устройствен план на общината, територията на града ще бъде обособена на няколко категории зони, които в съответствие със състоянието и потенциала им да бъдат трансформирани, ще бъдат регенерирани и превърнати в различни типове зелени зони за отдих и развлечение на гражданите.

Очакваният резултат е: Градската среда е подобрена чрез изпълнение на мерки от разработения за целта каталог. Типовете дейности, които ще бъдат изпълнени, ще бъдат, но няма да се ограничават само до: възстановяване и създаване на нови зелени площи, намаляване на ефекта на топлинния остров, изграждане на достъпна среда, подобряване на свързаността, възстановяване на обществени сгради и съоръжения.

Кандидати за партньори по изпълнението могат да бъдат: институции, агенции, висши учебни заведения, частни инвеститори, изследователски институции, НПО-та и други организации, които имат юридическа правосубектност. Всеки избран партньор има ще има активна роля в разработването и изпълнението на проекта; ще отговаря за изпълнението на конкретни дейности и изготвянето на свързаните с тях изходни продукти/резултати; ще има дял от бюджета на проекта и ще отчита разходите, направени за изпълнението на дейностите.

Прогнозният бюджет на проекта е до 3.5 млн. евро, като за всеки един от участващите партньори 80% се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 20% представляват собствено съфинансиране (публичен или частен принос за попълване на бюджета от собствени ресурси или от други източници (но не и от друг източник на финансиране от ЕС).

Кандидатите за участие трябва да представят подписано и подпечатано Предложение за участие (по образец), приложение към поканата, публикувана на адрес: http://pazardzhik.bg/. Предложението за участие трябва да съдържа цялата необходима информация и да бъде подадено на адрес: е-мейл: [email protected] в електронен вариант или на адрес: гр. Пазарджик, Община Пазарджик, бул. „България“ № 2, 4400, „Център за информация и услуги на гражданите”, всеки работен ден до крайния срок, посочен в поканата.

Партньорите за изпълнение на проект ще бъдат избрани сред кандидатствалите по тази покана, без допълнителни условия.

Краен срок за подаване на Предложения за участие: 09.01.2023 г.

 

Избраните партньори ще бъдат обявени публично и в случай на одобрение на проектното предложение, ще бъдат поканени за подписване на Споразумение за партньорство.

Лице за контакт по настоящата покана: Северина Грозданова, тел. 034/402 200.