Новини

назад

Покана към всички представителите на неправителствения сектор в община Пазарджик на среща, на която ще се проведе номиниране и избор на представители на сектора в МИРГ Пазарджик.

271

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Пазарджик, в качеството си на Бенефициент, Реализира проект  „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ 

съгласно Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № МДР-МП-01-15/28.06.2017 г.. и  Номер на проекта: № BG14MFOP001-4.001-0006-C01

В  изпълнение на проект на Приоритет на Съюза 4  "Повишаване на заетостта и териториално сближаване",

Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”

Процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

 

ОТПРАВЯ ПОКАНА КЪМ всички представителите на неправителствения сектор в община Пазарджик на среща, на която ще се проведе номиниране и избор на представители на сектора в МИРГ Пазарджик.

 

Срещата ще се състои на 12.10.2017 г. от 14.00 часа в читалището на с. Главиница „Пробуда“,   общ. Пазарджик.

 

Дневен ред на срещата: Представяне на целите на обсъждането; Представяне и целите и принципите на МИРГ; Представяне дневен ред и приемане на процедура за номиниране и взимане на решение; Обсъждане на възможности за принос и участие от страна на конкретния сектор в рамките на работата на МИРГ; Представяне на изискванията и критериите към членовете на МИРГ и очакванията и техните задължения; Представяне на номинации; Изказвания на кандидатите; Гласуване и определяне на представители от сектора.