Новини

назад

Покана до всички заинтересовани финансови институции относно предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит на община Пазарджик

863

УТВЪРДИЛ:

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

/п/ - заличена информация ЗЗЛД

 

ПОКАНА

 

            На основание Решение № 275 от 29.12.2021 г. на Общински съвет –Пазарджик, взето с Протокол № 13 и чл. 19 от Закона за общинския дълг,

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОТПРАВЯ ПОКАНА

ДО:                Всички заинтересовани финансови институции

ОТНОСНО: предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова  институция, която да предостави дългосрочен кредит на община  Пазарджик, при следните задължителни

            І. УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРИ:

            А) Първи подлимит:

            1.   Максимален размер на дълга – до 13 000 000 (тринадесет милиона) лева. Размерът на дълга ще бъде определен (конкретизиран), след проведената процедура за избор на финансова институция.

            2.   Валута на дълга - български лева (BGN).

            3.   Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за рефинансиране на текущ дълг в Общинска Банка.

            4.   Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.

            5.   Срок за усвояване – Еднократно, при представяне на банкова референция, удостоверяваща текущия дълг на Община Пазарджик към момента на рефинансирането.

            6.   Условията за погасяване:

            6.1. Краен срок на погасяване - Съгласно договорения срок за издължаване по Договора с Общинска банка. Без гратисен период.

            6.2 Начин на погасяване - Съгласно договорения погасителен план по Договора с Общинска банка.

            6.3. Източници за погасяване - собствени приходи на общината (45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси (ЗПФ)) и обща изравнителна субсидия (чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ).

            7.   Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

            7.1 Максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% (едно цяло и шест процентни   пункта).

            7.2 Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.

            7.3 Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.

            7.4 Такса ангажимент – без такса за ангажимент.

            7.5 Такса за разглеждане искането за кредит - без такса за разглеждане искането за кредит.

            7.6 Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

            Б) Втори подлимит:

            1. Максимален размер на дълга – до 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева

            2. Валута на дълга - български лева (BGN).

            3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за револвиращ банков кредит за мостово финансиране за изпълнението на проекти, финансирани и съфинансиране от фондовете на ЕС.

            4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%, включително и договорите, предмет на финансиране.

            5. Начин на усвояване – многократно, срещу представяне на договори по Евро проекти, за които е необходимо мостово финансиране.

            6. Условията за погасяване:

            6.1. Краен срок на погасяване  - До 5 години от датата на сключване на договора за кредит. На всеки нов годишен период Банката ще осъществява мониторинг на кредитната сделка.

            6.2 Начин на погасяване - С постъпленията от договорите, предмет на финансиране, и/или със собствени средства..

            6.3. Източници за погасяване - собствени приходи на общината (45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси (ЗПФ), обща изравнителна субсидия (чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ) и постъпления от договорите, предмет на       финансиране.

            7. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

            7.1. Максимален лихвен процент - Плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.5% (едно цяло и пет процентни   пункта).

            7.2. Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.

            7.3. Такса за управление – 0.15% (нула цяло и петнадесет процнтни пункта), платима ежегодно върху договорения размер на кредита.

            7.4. Такса ангажимент – без такса за ангажимент.

            7.5.Такса за разглеждане искането за кредит - без такса за разглеждане искането за кредит.

            7.6. Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

            В) Трети подлимит:

            1.Максимален размер на дълга – до 3 000 000 (три милиона)  лева.

            2.Валута на дълга - български лева (BGN).

            3. Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит за реализиране на инвестиции, съобразно капиталовата програма на община Пазарджик.

            4. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху собствени приходи и изравнителна субсидия на Общината за периода на действие на договора в размер на не повече от 100%.

            5.Срок за усвояване – до 18 месеца.

            6.Условията за погасяване:

            6.1. Краен срок на погасяване - до 7 години от датата на сключване на договора за кредит. Гратисен период - до 18 месеца

            6.2 Начин на погасяване На равни месечни вноски след изтичане на гратисния период, съобразно възможността за годишен размер на плащанията.

            6.3. Източници за погасяване - собствени приходи на общината (45, ал.1, т.1 букви от "а" до "ж" от Закона за публичните финанси (ЗПФ)) и обща изравнителна субсидия (чл.52, ал.1, т.1, б."б" от ЗПФ).

            7. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други.

            7.7 Максимален лихвен процент - плаващ лихвен процент, формиран от сбора на ОЛП на БНБ +  надбавка в размер на 1.6% (едно цяло и шест процентни   пункта).

            7.8 Лихвен % при просрочие – без наказателна надбавка за просрочие.

            7.9 Такса за управление – 0.15% върху договорения размер на кредита и всяка следваща година върху остатъчния дълг.

            7.10 Такса ангажимент – без такса за ангажимент.

            7.11 Такса за разглеждане искането за кредит - без такса за разглеждане искането за кредит.

            7.12 Такса за предсрочно погасяване на кредита – без такса за предсрочно погасяване на кредита независимо от източника на погасяване.

            На основание чл. 17, ал.3 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет Пазарджик със своето Решение № 275 от 29.12.2021 г., взето с Протокол № 13 е възложил и делегирал права на Кмета на Община Пазарджик да проведе процедурата за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране с горепосочените параметри, както и да подпише договора за кредит и учреди залог; и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

            Съгласно цитираното Решение на Общински съвет Пазарджик, критериите за определяне на финансовата институция, която да предостави финансирането, следва да бъдат предложените най-нисък лихвен процент, такси и комисионни по кредита, като стриктно се спазват останалите условия.

            ІІ. Изисквания към кандидатите и документи за представяне.

            Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство, независимо дали са получили персонална покана или не.

                        ІІІ. Изисквания към офертите. Всяка оферта следва да съдържа:

            1. Административни сведения за участника - наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.

            2. Заверено копие от лиценз за извършване набанкова дейност или дейност като кредитна институция или фонд.

            3. Изрична декларация, че участникът приема условията и параметрите по кредита,  определени с Решението на Общински съвет - Пазарджик.

            4. Размерът на годишния лихвен процент за редовна главница, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка, катоизрично посочи размера на надбавката, цифром и словом.

            5. Срок на валидност на офертата (не по-малък от 90 дни след датата определена за крайна дата за подаване на оферти).

            ІV. Място, срок и начин за подаване на офертите.

            Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Пазарджик или по пощата, или чрез куриер на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, в срок до 17.00 часа на 07.02.2022 г. Пликът следва да бъде надписан, както следва: "До Община Пазарджик, гр.Пазарджик, бул.”България” № 2; ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ  ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НАОБЩИНА ПАЗАРДЖИК; Наименование на участника: адрес закореспонденция, телефон, факс и електронен адрес"

            V. Място и дата на отваряне на офертите.

            Офертите на участниците ще бъдат отворени по реда на тяхното посrьпване на заседание на назначена от Кмета на Община Пазарджик комисия, което ще се проведе на  08.02.2022 г.от 11.30 часа в „Заседателна зала”.На заседанието имат право да присъстват представляващите участниците, подали оферти или техни упълномощени представители, които следва да представят нотариално заверено пълномощно.

            Комисията разглежда подадените оферти, като проверява тяхната допустимост, съгласно условията по Решение № 275 от 29.12.2021 г.на Общински съвет - Пазарджик. Оферти, които не отговарят на изискванията на решението се отстраняват. Комисията класира допуснатите участници съгласно предложения от тях лихвен процент във възходящ ред, като предложилия най-нисък лихвен процент по главницата се класира на първо място.

            За дейността си, комисията изготвя протокол и след определяне на класирания на първо място участник, същата изготвя предложение до Кмета на Община Пазарджик за издаване на заповед за обявяване на резултатите от класирането, като същата се изпраща на всички участници в тридневен срок от обявяването.

            VІ. Решение № 275 от 29.12.2021 г. на Общински съвет –Пазарджик.

            VІІ. Приложения: Образец № 1Образец № 2, Образец № 3.