Новини

назад

Оздравителен план за ограничаване и ликвидиране на заболяването „ТУБЕРКОЛОЗА” по говедата

403

 

 

 

ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЛАН

 

 

 

 

 

за ограничаване и ликвидиране на заболяването „ТУБЕРКОЛОЗА” по говедата, в животновъден обект с рег. № 4400-0003, собственост на Любомир Георгиев Ангелов, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, обл. Пазарджик,  животновъден обект с рег. № 4448-0077, собственост на Николай Георгиев Янъков, находящ се в с. Овчеполци, община Пазарджик, обл. Пазарджик и животновъден обект с рег. № 4400-0009, собственост на Марийка Георгиева Михайлова, находящ се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, обл. Пазарджик, приет на заседанието на общинската епизоотична комисия проведено на 07.10.2021 год.

 

 

ІV. Задължения на собствениците на едри преживни животни /ЕПЖ/ на територията на община Пазрджик:

1. Да регистрират животновъдните обекти и декларират в ОДБХ вида, пола и броя на притежаваните от тях животни;

2. Да предоставят животните си за идентификация, имунизация  и диагностички изследвания /в т.ч.туберкулоза/;

3. При промени в здравословното състояние на животните, да уведомяват незабавно ОДБХ–Пазарджик, на тел. 0882469234 и 034444212.

 

Оздравителният план е приет на заседанието на общинската епизоотична комисия проведено на 07.10.2021 год. и приетите в него мерки са задължителни за изпълнение, като при констатирани случаи на неизпълнение, на нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност.