Новини

назад

Одобрен годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Пазарджик през 2018 г.

315

Р Е Ш Е Н И Е

150

от 28 септември 2017 година, взето с Протокол №9

 

ОТНОСНО: Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2018 г.

 

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите, и след станалите разисквания,

         

Р Е Ш И:

 

Одобрява годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Пазарджик през 2018 г. (Приложение №1) в размер на 748 куб. м., по приложен опис на комплектования лесосечен фонд (Приложение №2).

 

 

Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

30

30

0

0

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общинския съвет – Пазарджик