Новини

назад

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПАЗАРДЖИК

230

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПАЗАРДЖИК

На 21.03.2024 г., от 10,30 ч., в Пленарна зала на Община Пазарджик, бул. България 2, стартират публични обсъждания на следните две концепции за интегрирани териториални инвестиции, преминали успешно етапа на административно съответствие и допустимост:

  • Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0084 „Интегрирани инвестиции за подобряване жизнената среда на територията на Общините Пазарджик, Лесичово и Брацигово“, с водещ партньор Община Пазарджик;

Концепцията обединява девет партньори, които ще работят заедно за реализацията на проектни идеи финансирани от пет програми - ПОС, ПРР, ПРЧР, ПО. Дейностите ще допринесат за повишаване качеството на жизнената среда на територията на общините Пазарджик, Лесичово, Брацигово. Концепцията за ИТИ включва пакет от инвестиции, които обхващат интервенции с разнороден характер на територията и на трите общини:

  • Обновяване на велосипедната и пешеходна мрежи в гр. Пазарджик;
  • Реализиране на мерки за повишаване сигурността и пътната безопасност в обществените пространства на територията на гр. П-к;
  • Изграждане на зелена инфраструктура за подобряване качеството на атмосферния въздух в град П-к;
  • Изграждане на комбинирано съоръжение за спорт и забавление на мястото на изоставения градски стадион в П-к;
  • Доизграждане на детска градина в с. Главиница;
  • Създаване на нова социална инфраструктура - Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи в гр. П-к, която ще се ползва от потребители от общини Пазарджик, Лесичово и Брацигово;
  • Приобщаване и насърчаване на равните възможности и по-добрата пригодност за работа на групи в неравностойно положение; ограмотяване на възрастни; предоставяне на патронажна грижа за деца в уязвимо положение в ранна детска възраст на територията на 3-те общини, и др.;

За повече подробности предоставяме линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1kf2MiIgbWIZO7FVTRU01v94TGb59ZGEL/edit#slide=id.p1

и линк към анкета: https://forms.gle/psaQuCutFauWSuUs6

  • Втората за обсъждане концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) е BG16FFPR003-2.001-0053, "Национална концепция за създаване на основни пунктове за управление на реагирането при възникване на широкомащабно бедствие от сеизмичен характер", с кандидат  Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР)“.

Проектното предложение цели да осигури сигурност и устойчивост на сградите и прилежащите им пространства, които са собственост на МВР и в тях са разположени основни съставни части на Единната спасителна система (териториални звена на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението") с функции за реагиране при бедствия. Тези звена са подбрани на териториален принцип, за да гарантират осигуряването на управлението при бедствия и възможността за реагиране, включително и да подпомагат съседните региони. Концепцията за ИТИ предвижда реализирането на мерки за сеизмична устойчивост и енергийна ефективност в пет от шестте региона на Република България, на ниво  NUTS2. Тези мерки включват конструктивни обследвания на сгради и обследване на енергийната ефективност на тези сгради с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност до ниво на "сгради с близко до нулево потребление". Тези сгради, вкл. сграда на ГДПБЗН в гр. Пазарджик, ще се използват от професионалистите, доброволните формирования на общините и спонтанни доброволци, при реагиране на различни типове бедствия.

Основната цел на проектното предложение е да се гарантира безопасността на жителите от обхванатите региони от природни бедствия.

За повече информация предоставяме линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/14krB12RD0pEBQUMBqz2W0xN7HfxQ21K5/edit#slide=id.p1

и линк към анкета: https://forms.gle/9kSWseG1q8afpB2A8

Поканени за участие са партньорите в концепциите, представители на местната власт, както и всички заинтересовани страни и широката общественост.

Всяко заинтересовано лице може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложените концепции, като попълни онлайн анкетите.

При необходимост от допълнителна информация може да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.

Областен информационен център - Пазарджик е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.