Новини

назад

Мерки за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяванията „Африканска чума по свинете”

3786

М Е Р К И

за профилактика и предпазване територията на Община Пазарджик от възникване на заболяванията  „Африканска чума по свинете”

 

                                                          

І. Задължения на собственици на животновъдни обекти /ЖО/ за промишлено отглеждане на свине:

 

1.Да  осигурят   добро ниво на мерките за био сигурност на фермите, като:

- засилят охраната на ЖО и режима на влизане и излизане   от обекта;

- осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в/и от обекта ПТС;

- правилно функциониране и използване на филтъра за влизане и излизане на  хора;

- не допускат отглеждането на свине в ”заден двор” от служителите и работещите в обекта лица, като същите декларират, че не отглеждат свине в личните си стопанства и няма да излизат на ловни излети, ако са ловци!

- забранят внасянето на храни от животински произход в   обекта;

- съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват свинете;

- произвеждат и/или закупуват фуражни компоненти и комбинирани фуражи от регистрирани производители които декларират, че същите са произведени с компоненти не от тазгодишната реколта или са престояли поне 60 дни. Съответно сламата за постилане трябва да е престояла 90 дни.

- спазват плановете за дератизация на помещенията в обекта;

- не допускат достъпа на диви птици и животни до помещенията за съхранението на фураж,сградите за отглеждане на животни и торищата;

           - съхраняват труповете на умрели животни в закрити помещения до загробването им/или вдигането от екарисажа.

                                                                                         Срок: постоянен.

           2.При констатиране на заболели свине с клинични признаци    на заболяването, да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират обслужващия   ветеринарен лекар.                                                                                        

                                                                                         Срок: постоянен.

 

ІІ. Задължения на собственици на  животновъдни обекти /ЖО/ за отглеждане на до 5 броя свине за лична нужди - ”заден двор”:

 

1. Регистрират животновъдният обект, като „лично стопанство“,съгласно изискванията на чл.51 (доп.-ДВ,бр.17 от 2018 г.,в сила от 23.02.2018 г.) от Закон за ветеринарномедицинска дейност /ЗВД/ в Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пазарджик , ул.“Найчо Цанов", след представянето на следните документи:

-копие от документ за собственост или правото на ползване на обекта;

-копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните,които ще се отглеждат в обекта;

-копие/документ за платена такса в размер, определен с Тарифата по чл.14,ал.2 от ЗВД(съгласно чл.38,ал.1т.7 до 5 животни-5/пет/лева);

-копие от Становище на общината за допустим вид и брой животни за отглеждане.

2. Да закупуват идентифицирани/маркирани с ушна марка прасета и свине само от регистрирани ферми и придружени с „Ветеринарномедицинско свидетелство“за придвижване на животните;

               3. Да не разрешават контакт на външни лица с животните.

           4. Обслужването на животните се извършва с дрехи и обувки които се ползват само в стопанството.

           5. Използваният инвентар с който се обслужват животните не се изнася извън стопанството или използва за други цели.

           6. Използватото работно облекло и инвентар се подлагат системно на дезинфекция.

            5. Да не изхранват на животните с хранителни в т.ч.кухненски отпадъци от животински произход.

6. Да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват животните.

7. Да закупуват фуражни компоненти и комбинирани фуражи от регистрирани производители които декларират, че същите са произведени с компоненти не от тазгодишната реколта или са престояли поне 60 дни. Съответно сламата за постилане трябва да е престояла 90 дни.

           8. При констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар или на тел. 0882469234.

                                                                                                                                     Срок: постоянен.

 

IІІ. Задължение на други собственици и жителите на Община Пазарджик:

 

1. Собствениците на рибовъдни обекти, да не оставят на открито фураж и зърно за изхранване на рибите.

                                                                                              Срок: постоянен.

2. Да спазват мерки за безопасност и лична хигиена, когато посещават места обитавани от диви мигриращи или синантропни птици или диви животни.

                                                                                              Срок: постоянен.

            3. При откриване на трупове на умрели животни да уведомяват  ОДБХ на тел. 034/444 212 и 0882469234, или оперативен дежурен по общински съвет на сигурност към община Пазарджик на тел. 034/402 359.

 

                                                                                              Срок: постоянен.

4. Физическите и юридическите лица, организиращи изложби и състезания с животни да спазват изискванията на чл. 134 от ЗВД.                                                                                                       Срок: постоянен.

5. Стопани желаещи да отглеждат животни за лични нужди, са длъжни да регистрирт животновъдния си обект в ОДБХ и закупуват идентифицирани животни, придружени със съответните ветеринарномедицински документи(посочени по горе).

                                                                               Срок: постоянен

 

ІV. Задължения на собственици на  фуражни предприятия и мелници.

 

1.Да закупуват фуражни компоненти и хлебно зърно което е било съхранявано в помещения и складове, обезопасени и  защитени от възможноста за проникване на  диви мигриращи и синантропни птици и животни.

                                                                                              Срок: постоянен.

2. Да не оставят фуражни компоненти и хлебно зърно на открито.

                                                                                              Срок: постоянен.

3. Да обезопасят собствените складове за съхранение на фуражни компоненти и хлебно зърно и готова продукция от достъпа на  диви мигриращи или синантропни птици.

                                                                                              Срок: постоянен.

4. Да поддържат в изправност дезинфекционни площадки и да транспортират закупен фураж и хлебно зърно  в дезинфекцирани МПС.

                                                                                              Срок: постоянен.

 

Мерките са приети на заседанието на общинската епизоотична комисия, проведено на 25.07.2019 год.. и са задължителни за изпълнение, като при констатирани случаи на неизпълнение на нарушителите ще се търси административно-наказателна отговорност.